010 315 6600 (Päivystys: 010 315 6610) info@ulefos.fi
Valitse sivu

Toimitusehdot


1. Soveltamisala

Näitä myyntiehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien välisiin kauppoihin.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt Ulefos Oy:n voimassaolevan tarjouksen. Mikäli ostajalle osoitettua tarjousta ei ole tehty, sopimus syntyy, kun Ulefos Oy on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen.

3. Toimitusaika

Tilauskohtainen toimitusaika alkaa sopimuksen voimaantulosta, edellyttäen, että ostaja on antanut Ulefos Oy:lle välttämättömät tiedot toimitusta koskien.

4. Toimitusehdot

Ex works – noudettuna varastosta (ellei muuta ole erikseen sovittu).

5. Toimituksen viivästyminen

Mikäli toimitus viivästyy Ulefos Oy:stä johtuvasta syystä, on ostajalla oikeus, toimituksen viivästymisen aiheuttamia välittömiä vahinkoja koskien, viivästyssakkoon sovitusta toimituspäivästä lähtien. Viivästyssakko on 0.5 % jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, sen
toimitusosuuden arvosta, jota viivästyksen vuoksi ei voida ottaa käyttöön.

Korvauksen enimmäismäärä on 7,5 % viivästyneen toimitusosuuden arvosta. Toimituksen viivästyessä niin, että ostajalle syntyy oikeus
saada viivästyssakon enimmäismäärä, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Mikäli Ulefos Oy toteaa toimituksen todennäköisesti viivästyvän niin, että ostajalle syntyisi oikeus saada viivästyssakon enimmäismäärä, on Ulefos Oy:llä oikeus purkaa sopimus.

Ulefos Oy ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

6. Toimituksen vastaanotto

Ulefos Oy voi purkaa kaupan, mikäli ostaja ei nouda tai vastaanota toimitusta sovitun mukaisesti.

7. Ostajan velvollisuus tarkastaa toimitus

Ostaja suorittaa vastaanottotarkastuksen tuotteiden luovutuksen yhteydessä.

Jos tuotteessa on ostajasta johtumaton virhe, Ulefos Oy:llä on oikeus joko korjata virhe tai toimittaa uusi tuote. Kohdan 5. mukainen toimituksen viivästysaika alkaa kulua ostajan kirjallisen reklamaation saavuttua Ulefos Oy:lle.

8. Tuotetiedot

Ulefos Oy:n tuotetietoaineistoon sisältyvät tiedot ovat sitovia, mikäli niihin sopimuksessa erikseen viitataan.

9. Myyntihinnat

Myyntihinnat ovat alv 0 %. Ulefos Oy pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen. Mahdolliset hinnantarkistukset perustuvat tiedossa oleviin kustannusnousuihin. Kustannustasoon voivat vaikuttaa esim. muuttuneet viranomaismääräykset, tuontihinnat, verot, tuontimaksut, muuttunut lainsäädäntö tai muu kustannustasoa muuttava tekijä.

10. Kauppahinnan maksu

Maksuaika 14 pv/netto. Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korkoa korkolain mukaisesti. Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikana, on Ulefos Oy:llä oikeus kaupan purkuun. Ulefos Oy:llä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että ostajan maksusuoritus tulee viivästymään oleellisesti.

11. Takuu ja virhevastuu

Ulefos Oy:n toimittamille tuotteille on voimassa kyseisten tuotteiden valmistajan ehtojen mukainen takuu. Mikäli tuotteessa havaitaan takuuaikana virhe, Ulefos Oy:n virhevastuu rajoittuu virheellisen tuotteen korjaamiseen tai virheellisen tuotteen vaihtamiseen virheettömään. Ulefos Oy vastaa ainoastaan tuotteelle tehdyistä korjaustöistä tai uuden tuotteen toimittamisesta, ei virheen korjaamiseen tai tuotteen vaihtamiseen liittyvistä kustannuksista. Takuuajan jälkeen Ulefos Oy on vapaa vahingonkorvausvastuusta.

Kun tuote on ostajan hallinnassa, Ulefos Oy ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus. Ulefos Oy ei myöskään vastaa tuotteen virheen ostajalle aiheuttamasta tuotantotappiosta, saamatta jäänestä voitosta, muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta, eikä muustakaan virheen aiheuttamasta tappiosta.

12. Tuotteiden palautukset

Tuotteiden palautukset hyväksytään ainoastaan, mikäli tästä erikseen kirjallisesti sovitaan.

13. Omistusoikeus

Toimitettu tuote on Ulefos Oy:n omaisuutta kunnes se on täysin maksettu. Ellei erikseen ole toisin sovittu, ostajalla ei ole oikeutta ottaa tavaraa käyttöön ennen koko kauppahinnan maksua.

14. Sovellettava oikeus ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, Vantaan käräjäoikeudessa.


Tehdessään tilauksen on ostaja hyväksynyt edellä mainitut myyntiehdot.